Logo Muzeum Karkonoskiego

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-16:00 

Regulamin zwiedzania

Regulamin Zwiedzania
Siedziby Głównej
Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze

 1. Uznaje się, że każda osoba, która weszła na teren obiektu, zapoznała się z niniejszym regulaminem i zobowiązała się do przestrzegania jego postanowień.
 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających
  od 1 października do 30 marca
  wtorek – niedziela 9:00 – 16:00
  od 1 kwietnia do 30 września
  wtorek – niedziela 9:00 – 17:00
  Ostatnie wejście możliwe jest na pół godziny przed zamknięciem Muzeum.
 3. W poniedziałki muzeum jest nieczynne dla zwiedzających.
 4. Dniem bezpłatnego wstępu na wystawy stałe jest środa.
 5. Dzień bezpłatnego wstępu nie dotyczy wystaw czasowych.
 6. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie oraz w zorganizowanych grupach.
 7. Dzieci do lat 12 oraz młodzież szkolna w grupach mogą zwiedzać obiekt tylko pod opieką dorosłych.
 8. Cennik oraz informacje na temat przysługujących zniżek, szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania, ekspozycji stałych, wystaw czasowych, oferty przewodnickiej, edukacyjnej i innych dostępne są dla zwiedzających w kasie Muzeum oraz na stronie internetowej (www.muzeumkarkonoskie.pl)
 9. Osoby uprawnione do bezpłatnego wstępu do Muzeum oraz osoby uprawnione
  do nabycia biletu ulgowego określa Dyrektor Muzeum odrębnym zarządzeniem.
 10. Warunkiem zwiedzania wystaw jest zakup biletu lub ujęcie w ewidencji bezpłatnych wejść.
 11. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  • wnoszenia broni oraz materiałów niebezpiecznych (łatwopalnych, wybuchowych, żrących, toksycznych i innych mogących stanowić zagrożenie),
  • wprowadzania i wnoszenia zwierząt z wyłączeniem psa przewodnika,
  • palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów oraz używania otwartego ognia,
  • konsumpcji napojów, żywności oraz używek,
  • wstępu po spożyciu alkoholu oraz innych substancji odurzających,
  • fotografowania i filmowania z użyciem lampy błyskowej,
  • dotykania eksponatów oraz elementów wystroju wystaw,
  • hałaśliwego zachowania się i biegania,
 12. Na terenie Muzeum obowiązują następujące nakazy:
  • stosowania się do zaleceń pracowników Muzeum,
  • pozostawiania rowerów na stojaku przed budynkiem na własną odpowiedzialność,
  • pozostawienia toreb, plecaków, walizek itp., parasoli oraz okrycia wierzchniego w szafkach zamykanych na klucz, ewentualnie w szatni,
  • na salach wystawowych należy zachować szczególną ostrożność oraz przestrzegać ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych.
 13. Muzeum dysponuje bezpłatną, niestrzeżoną szatnią. Osoby zwiedzające proszone są o umieszczenie rzeczy osobistych w szafkach zamykanych na klucz.
 14. Za osoby niepełnoletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.
 15. Zgody Dyrektora Muzeum wymaga:
  • wykonywanie filmów i fotografii ekspozycji oraz budynku w celach komercyjnych,
  • prowadzenie działalności gospodarczej (w tym akwizycji),
  • organizowanie akcji reklamowych, promocyjnych i innych.
 16. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”:
  a) administratorem danych osobowych zwiedzającego jest Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze,
  b) dane osobowe zwiedzającego przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa zwiedzających, a także innych osób przebywających na terenie Muzeum,
  c) dane osobowe zwiedzającego nie będą przekazywane podmiotom trzecim,
  d) dane osobowe zwiedzającego będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 50 dni/do nadpisania,
  e) w odniesieniu do danych osobowych zwiedzającego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  Zwiedzający posiada:
  a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących zwiedzającego;
  b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Zwiedzający uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Zwiedzającego narusza przepisy RODO;
  Zwiedzającemu nie przysługuje:
  a) w związku z art. 17 ust. 3 lit d RODO prawo do usunięcia danych osobowych
  b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Zwiedzającego jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Julita Izabela Zaprucka
Dyrektor Muzeum Karkonoskiego
w Jeleniej Górze

Jelenia Góra, 30.01.2024 r.