Logo Muzeum Karkonoskiego

Godziny otwarcia
wt.-nd. 9:00-16:00 

Regulamin biblioteki

REGULAMIN BIBLIOTEKI MUZEUM KARKONOSKIEGO W JELENIEJ GÓRZE

obowiązujący osoby nie będące pracownikami Muzeum

(zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2020 Dyrektora Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze z dnia 15.01.2020 r.

Postanowienia ogólne.

1
Biblioteka Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, zwana dalej Biblioteką, jest księgozbiorem naukowym o charakterze specjalistycznym i służy przede wszystkim pracownikom Muzeum.

2
Biblioteka realizuje następujące zadania:

gromadzi, inwentaryzuje i kataloguje druki zwarte z dziedzin objętych statutową działalnością Muzeum i dziedzin pokrewnych,
prowadzi wymianę wydawnictw muzealnych z muzeami krajowymi i zagranicznymi,
zajmuje się wypożyczeniami międzybibliotecznymi na potrzeby pracowników Muzeum,
udostępnia posiadany księgozbiór w czytelni, a także umożliwia wypożyczenie książek na zewnątrz również osobom nie będącym pracownikami Muzeum, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

3
Osoba korzystająca z Biblioteki zobowiązana jest do szczegółowego zapoznania się z Regulaminem Biblioteki i jego ścisłego przestrzegania.

Zasady udostępniania zbiorów bibliotecznych.

4
Biblioteka czynna jest we wtorki w godzinach od 10.00 do 14.00.

5
Zbiory Biblioteki są dostępne na miejscu w czytelni dla osób powyżej 15 roku życia, natomiast wypożyczane na zewnątrz są osobom powyżej 18 roku życia.

6
Zbiory Biblioteki są udostępniane po uprzedniej rejestracji czytelnika.

7
Przy rejestracji do Biblioteki zgłaszający powinien:

okazać dokument tożsamości ze zdjęciem, z którego kierownik Biblioteki spisze niezbędne dane, podać swój numer telefonu, e-mail oraz wypełnić kartę zobowiązania i po zapoznaniu się z Regulaminem, podpisać ją,
podać adres do korespondencji.
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych została zawarta w załączniku do niniejszego Regulaminu.

8
Czytelnik zobowiązany jest niezwłocznie informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania i innych danych zamieszczonych w karcie zobowiązania.

9
Czytelnikowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych oraz ich poprawiania na warunkach określonych w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych.

10
Dane osobowe czytelnika będą przetwarzane w celach: zapewnienia możliwości korzystania z zasobów Biblioteki, statystycznych oraz związanych z odzyskiwaniem wypożyczonych zasobów bibliotecznych i opłat naliczonych za ich przetrzymanie.

11
Czytelnik rezygnujący z usług Biblioteki ma prawo zażądać usunięcia swoich danych osobowych z ewidencji czytelników, a Biblioteka ma obowiązek usunąć te dane pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

12
Konto czytelnika nieaktywnego przez 5 lat zostanie usunięte z bazy czytelników, a jego zobowiązanie zniszczone, pod warunkiem, że czytelnik zwrócił wszystkie wypożyczone materiały i nie ma żadnych zobowiązań wobec Biblioteki.

13
Czytelnik Biblioteki ma prawo do:

  • korzystania ze zbiorów udostępnianych na miejscu,
  • wypożyczania na zewnątrz książek na okres do 1 miesiąca.
    przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonych książek, jeśli nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników i nie minął termin ich zwrotu. Jednocześnie Biblioteka może skrócić okres wypożyczenia każdej książki, o ile istnieje na nią szczególne zapotrzebowanie.


14
Ze zbiorów udostępnianych na miejscu można korzystać po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

15
Ze zbiorów wypożyczanych na zewnątrz mogą korzystać osoby, które wypełniły kartę zobowiązania.

16
Kierownik Biblioteki wypożycza książki wedle własnego uznania mając na uwadze bezpieczeństwo księgozbioru oraz zapotrzebowania pracowników Muzeum.

17
Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wypożyczone pozycje.

18
Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książek przed wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia natychmiast zgłosić kierownikowi biblioteki.

19
Kierownik Biblioteki ma prawo nie wyrazić zgody na wypożyczenie książek cennych, znajdujących się w Bibliotece tylko w jednym egzemplarzu.

20
Ze względu na wymogi konserwatorskie kierownik Biblioteki może odmówić udostępnienia, a także kopiowania niektórych pozycji. Pozycje sprzed 1945 roku nie podlegają wypożyczeniu.

21
W uzasadnionych przypadkach wypożycza się poza czytelnię cenne materiały w celu ich kopiowania na podstawie pisemnej zgody dyrektora Muzeum.

22
W przypadku kopiowania (także na terenie Biblioteki lub Muzeum) materiałów niepublikowanych, zawsze wymagana jest pisemna zgoda dyrektora Muzeum.

23
Zamówienia na materiały i publikacje są przyjmowane pocztą elektroniczną na adres biblioteka@muzeumkarkonoskie.pl lub telefonicznie pod nr 756455086 najpóźniej 1 dzień przed skorzystaniem z czytelni.

24
Udostępnione materiały należy zwrócić nie później niż dziesięć minut przed zamknięciem czytelni.

Opłaty

25
Biblioteka może pobierać opłaty: za przetrzymanie wypożyczonych książek ponad termin określony Regulaminem, za usługi reprograficzne, tj. wydruki komputerowe, kserokopie, skany określone niniejszym Regulaminem.

26
W przypadku przetrzymywania wypożyczonych książek ponad termin określony Regulaminem czytelnik otrzyma ponaglenie drogą mailową lub listownie, co wiąże się z naliczeniem kary za zwłokę w wysokości 20 zł / 1 ponaglenie wysłane w odstępie 2 tygodni.

27
Po bezskutecznym ponagleniu czytelnika (co najmniej 2 ponaglenia) wypożyczoną pozycję uznaje się za zagubioną.

28
W przypadku pozycji zagubionej książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia identycznej książki.

29
Jeśli nie istnieje możliwość odkupienia zagubionej pozycji, czytelnik wnosi ekwiwalent w wysokości trzykrotnej aktualnej ceny rynkowej zagubionej pozycji.

30
W przypadku braku możliwości wyceny zagubionej pozycji Wypożyczający zobowiązany jest do uiszczenia odszkodowania w wysokości od 150 do 700 zł za 1 pozycję (wysokość kwoty określa indywidualnie dyrektor Muzeum).

31
Czytelnik pokrywa całkowity koszt naprawy, renowacji materiałów bibliotecznych przez siebie uszkodzonych.

32
Usługi reprodukcyjne są wykonywane ściśle w ramach określonych przez prawo autorskie i prawa pokrewne i są odpłatne:

  • wydruki komputerowe kolorowe – 2 zł/stronę A4,
  • wydruki komputerowe czarno-białe – 0,80 zł/stronę A4,
  • kserokopie – 0,40 zł/stronę A4,
  • skany – 2 zł/stronę A4.


33
Jeśli czytelnik nie zwraca wypożyczonych książek w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Biblioteka blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto czytelnika jest zablokowane, a ponadto w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w § 25-32 Biblioteka kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.

34
Każda wpłata dokonana przez czytelnika jest potwierdzana pokwitowaniem.

Postanowienia porządkowe

35
W obrębie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonu komórkowego w trybie włączonych dźwięków. W czytelni obowiązuje cisza.

36
Okrycia wierzchnie, torby, plecaki itp. należy złożyć w miejscu wskazanym przez bibliotekarza. Jeśli czytelnik wnosi własne materiały powinien to zgłosić kierownikowi Biblioteki.

37
Czytelnik ma prawo, po uzyskaniu zgody kierownika Biblioteki, korzystać z własnego laptopa oraz aparatu fotograficznego bez flesza.

38
Zabrania się wynoszenia materiałów będących własnością Biblioteki poza nią bez zgody kierownika Biblioteki.

39
Czytelnik przed skorzystaniem ze zbiorów Biblioteki powinien wpisać się do zeszytu odwiedzin.

40
Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów bibliotecznych i pozostałego mienia Biblioteki oraz do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem.

33
Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.

41
Kierownik biblioteki może odmówić obsługi czytelnika nie stosującego się do przepisów niniejszego Regulaminu, naruszającego powszechnie obowiązujące normy zachowania, a w szczególności będącego w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, środków odurzających, zachowującego się głośno i agresywnie oraz nie przestrzegającego podstawowych zasad higieny. W takich wypadkach kierownik biblioteki ma prawo, po dwukrotnym zwróceniu uwagi, wezwać czytelnika do opuszczenia Biblioteki.

Postanowienia końcowe

42
Dyrektor Muzeum ma prawo zamknąć na określony czas Bibliotekę lub ograniczyć zakres jej pracy z powodu awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.

43
Czytelnik, który nie stosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz nie przestrzega zaleceń kierownika Biblioteki, może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze zbiorów Biblioteki na mocy postanowienia dyrektora Muzeum.

44
W przypadkach nieprzewidzianych regulacjami niniejszego Regulaminu decyzje podejmuje dyrektor Muzeum zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu Cywilnego.

45
Ewentualne zmiany w niniejszym Regulaminie będą wprowadzane na podstawie odrębnych zarządzeń dyrektora Muzeum.

46
Niniejszy Regulamin Biblioteki jest wewnętrznym aktem normatywnym w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.

Jelenia Góra, 15.01.2020 r.

Czytelnia czynna:

w poniedziałki, środy i piątki od godz. 9.00 -€ 12.00

wtorki i czwartki od godz. 12.00 -€ 15.00

Prosimy o wcześniejszy anons telefoniczny pod numerem tel.: 75 75 234 65 oraz 75 64 550 86

lub poprzez pocztę e-mail: biblioteka@muzeumkarkonoskie.pl

Księgozbiór
Księgozbiór liczy 13 800 woluminów.

Udostępnianie księgozbioru odbywa się jedynie w czytelni biblioteki.